TIETOSUOJASELOSTE

Terveydenhoidollinen jalkojenhoito  |  Sairaanhoito

Asiakastietojen kirjaamisessa ja palvelutoiminnassa syntyneiden asiakastietojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 94/2022.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1.Rekisterinpitäjä (nimi, Y-tunus)

Julian Lähipalvelut Tmi (2458304-4) Muut yhteystiedot: 0458545181, julianlahipalvelut@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Julia Fayzullina Asemanaukio 7, 04200 Kerava Muut yhteystiedot: 0458545181, julianlahipalvelut@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitamiseksi (Henkilkötietolaki 8§)

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, syntymäaika, yhteystiedot sekä tiedot asiakkaiden tilaamista ja heille annetuista palveluista ja laskutuksesta.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadan rekisteröidyiltä itseltään tai omaiselta. Muulta terveyden- tai sosiaalihuollon yksiköltä (kotihoito, terveyskeskus) voidaan saada tietoa asiakkaan suullisella suostumuksella. Rekisterinpitäjä kerää tiedot ajanvarauksen ja palvelujen tuottamisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muutoin kuin rekisteröidyn kirjallisesti esittämästä pyynnöstä.

8. Tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteripitäjällä on oma sähköinen arkisto erillisellä muistitikulla, joka on suojattu salasanalla ja jota käytön jälkeen säilytetään rekisterin pitäjän toimesta erillisessä lukitussa tilassa. Tietoja ei käsitellä verkossa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö voidaan osoittaa rekisterinpitäjälle.

11. Oikeus vaatie tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissa olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimukset osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevaa tietoa suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Ajanvaraus

045 854 5181

julianlahipalvelut@gmail.com

web design – helan.fi