Omavalvonta

Terveydenhoidollinen jalkoenhoito  |  Sairaanhoito

OMAVALVONTASUUNNITELMA

SISÄLTÖ

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO
4 OMAVALVONNAN SEURANTA JA ARVIOINTI
5 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palveluntuottaja
Nimi  Julia Fayzullina   Y-tunnus  2458304-4
Kunnan nimi  Kerava    
Sote-alueen nimi  Vantaan ja Keravan Hyvinvointialue
Toimintayksikkö Julian Lähipalvelut Tmi   
Katuosoite   Annikinkatu 4 B 21 
Postinumero   04230    Postitoimipaikka   Kerava 
Palvelumuoto Toiminimi
Puhelin  045 8545181     Sähköposti   julianlahipalvelut@gmail.com 

Toimintalupatiedot

Rekisteröintipäätöksen ajankohta   1.08.2022 / ESAVI/17127/2022

Ostopalvelujen tuottajat   Ei ole 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Julian Lähipalvelut Tmi tuottaa terveydenhoidollista jalkojenhoitoa sekä yksilöllistä, laadukasta ja kiireetöntä hoivaa ja kotisairaanhoidon palveluita. Palveluita tuotetaan asiakasta kuunnellen, kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä ja mahdollistetaan asiakkaan kotona pärjääminen ja toimintakyky mahdollisimman pitkään yhteistyössä omaisten ja muiden häntä hoitavien tahojen kanssa. Palvelut tuotetaan kuntouttavalla työotteella ja asiakasta tuetaan oman elämän hallintaan hyödyntämällä tämän olemassa olevia voimavaroja.

Arvot ja toimintaperiaatteet
Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus
Asiakkaita kohdellaan, kuunnellaan ja hoidetaan tasa-arvoisesti, sekä heillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa omaan hoitoon.
Luottamus ja tasavertaisuus
Sairaanhoitoa tuotetaan niin että asiakas voi luottaa hoitoonsa ja tuntee olonsa turvalliseksi. Työntekijällä on vaitiolovelvollisuus ja hän noudattaa toiminta- ja turvallisuusohjeita.
Voimavaralähtöinen kuntouttava työote
Yrityksen toimintaperiaate on kuntouttava työote. Asiakasta opastetaan, ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen työskentelyyn huomioiden hänen voimavaransa. Hoito- ja palvelusuunnitelmat pidetään ajantasalla toimintakyvyn muuttuessa.

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO
Riskien tunnistaminen, ehkäisy sekä asiakasturvallisuus
Julian Lähipalvelut Tmi:n yrityksessä työskentelee elinkeinoharjoittaja sairaanhoitaja Julia Fayzullina. Käytössä on sähköinen potilasjärjestelmä ja asiakastiedot säilytetään muistitikulla lainsäädännön mukaan lukollisessa kaapissa. Turvallisen ja laadukkaan toiminnan perustana on hyvä hygienia ja aseptinen työskentely. Työtä tehdään asianmukaisin ja siistein varustein. Hoitovälineet pidetään siisteinä ja huolletaan aina tarpeen mukaan. Uudelleeenkäytettävät instrumentit pestään ja desinfioidaan ultraäänipesurissa. Instrumenttien täydellinen puhtaus varmistetaan kuumailmasteriloimalla. Työskentelytapoja ja välineitä jatkuvasti arvioidaan ja kehitetään ajantasalle.
Asiakkaan kanssa tehdään aina hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa käy ilmi palvelun sisältö ja hinnoittelu. Hintojen muutoksista toimitetaan ilmoitus asiakkaalle vähintään 1 (yksi) kuukausi etukäteen kirjallisesti. Suunnitelman laatii sairaanhoitaja. Asiakkaan omainen/omaiset voivat osallistua suunnitelman tekoon. Hoito- ja palvelu-suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.
Asiakkailla on aina itsemääräämisoikeus ja yrittäjällä on vaitiolovelvollisuus.
Työskentely tapahtuu mahdollisimman avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä, jossa asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuu-teen liittyviä epäkohtia.
Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen
Asiakkaat ja omaiset voivat tuoda esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit.  Suullinen palaute laitetaan asiakastietoihin ylös. Toisinaan myös voidaan tehdä kirjallinen palaute. Palautetta voi antaa kirjallisesti ja suullisesti, postitse, sähköpostin kautta, tekstiviestillä, puhelimitse ja kasvotusten. Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet Iilmoitetaan ystävällisesti ja käydään läpi asiakkaan ja omaisen kanssa. Läheltä piti – tilanteesta täytetään lomake, joka liitetään asiakkaan tietoihin.
Asiakkaan oikeusturva
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.
Muistutuksen vastaanottaja   Julia Fayzullina
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista
Sosiaaliasiamies Clarissa Peura
Sähköposti: sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi
Puhelin: 0400-277 087
Puhelinajat: MA 12:00-15:00 / TI-TO 9:00-12:00
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimiiasiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehentehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimie-henä ongelmallisissa tilanteissa.
SOSIAALIASIAMIEHEN TEHTÄVÄ ON:
1. Neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltolainsoveltamiseen liityvissä asioissa
2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
3. Tiedotaa asiakkaan oikeuksista
4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnan hallitukselle.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista
Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu
• Puhelinasiointi +358 295053050
• Avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa.
• Antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksi

4 OMAVALVONNAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Yrittäjä Julia Fayzullina huolehtii ajanmukaisen omavalvontasuunnitelman teosta ja päivittää sen vuoden välein. Yrittäjä Julia Fayzullina huolehtii myös laadunhallinnasta ja tekee sitä joka päivä töitä teh-dessä.
Hoitotyötä tehdään arvioiden ja kehittäen käypähoito -suosituksien mukaisesti.

5 MITEN INFEKTIOIDEN JA TARTTUVIEN SAIRAUKSIEN LEVIÄMINEN ENNALTAEHKÄISTÄÄN?
– Käsihygienia ja rokotukset ehkäisevät infektioiden leviämistä. Käsihygienialla on erittäin suuri merkitys infektioiden leviämisessä sillä mikrobit leviävät tavallisimmin kosketustartuntana käsien välityksellä. Infektoiden esiintymistä voidaan vähentää hyvän käsihygienian avulla jopa 10 – 50 % (WHO 2011). 
– Huomioidaan hyvä aseptiikka. Aseptisessat yöskentelytavassa tulee huomioida aseptinen työjärjestys, jossa edetään puhtaasta likaiseen, käsihygienia, riittävän ajan varaaminen, hyvä etukäteissuunnittelu, välineiden kerääminen valmiiksi esille, hyvä valaistus, kiireetön ja rauhallinen työympäristö. Aseptinen omatunto on jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan lähtökohta.
– Yrittäjä käyttää kirurgista suunenäsuojusta tai tarpeen mukaan FFP2 suojainta suojaamaan asiakasta uloshengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta. Hengityksensuojain/kirurginen suunenäsuojain on henkilökohtainen ja kertakäyttöinen, mikä tarkoittaa, että se on myös toimenpide- ja asiakaskäyntikohtainen.
– Kipeänä töihin ei lähdetä.

Monialainen yhteistyö
Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, tehdään aktiivisesti palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Otetaan yhteyttä tarvittavaan tahoon puhelimitse tai kirjallisesti aina tarvittaessa.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISPÄIVÄ 01.01.2023

OMAVALVONTASUUNNITELMA PÄIVITETTY 01.04.2023

Ajanvaraus

045 854 5181

julianlahipalvelut@gmail.com

web design – helan.fi